ලාභ බැරි ණයවලින් ගෙවන්නේ කොහොමද ?

“ණය එපා කියන එක වැරදි තර්කයක්. ඒත් ගැටලුව වන්නේ ණය ගන්නේ කුමක් සඳහාද යන කාරණයයි. ආයතන ව්‍යුහය අනුවයි ණය ගැනීමේ වගවීම...
video

මහින්දට මේ ඉරණම අත් කළේ කවුද?

https://www.facebook.com/lankatruthofficial/videos/375232626568234/

ජනප්‍රිය පුවත්