(දිල්හාන් විමල්ක)

අප්‍රේල් 21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට විනාඩි 10 කට පෙරද එම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරක් ආරක්ෂක අංශ වලට ලැබුණු බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු අද තහවුරු කළේය.

ඒ අද (06) පැවති පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට පිළිතුරු ලබා දෙමින්ය. කෙසේ නමුත් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් තමන්ට දැනුම් දුන්නේ කතෝලික පල්ලිවලට නොව මෙතෝදිස්ත පල්ලි වලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවත්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එවැනි මෙතෝදිස්ත පල්ලි කීයක් තිබේද යනුවෙනුත් විමසූ බවත් ඔහු පැවසීය.
විනාඩි 15 ක් තුළ එම තොරතුරු තමන් ලබා දුන් බවද ලේකම්වරයා පැවසීය.

I hurried into the local department store 70-486 Study Guide 300-101 cisco to grab1 some last 300-101 exam minute Chirsmas gifts. I looked 300-101 pdf at all the people and grumbled2 to myself. I would 70-486 Study Guide be 70-486 Study Guide in here 300-101 exam forever Testprepwell and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I 300-101 exam could 300-101 pdf just sleep 300-101 vce through Chirsmas. But I hurried 70-486 Study Guide the Learnguidepdf best I could 300-101 vce through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. 300-101 vce I found myself Testprepwell in the doll 300-101 vce aisle5. Out 300-101 vce of the corner of my eye 300-101 pdf I saw 70-486 Study Guide a Learnguidepdf little boy about 5 holding a 70-486 Study Guide lovely doll.He 300-101 cisco kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not Learnguidepdf Learnguidepdf seem to help myself. I just kept loking over at the little 300-101 pdf boy and wondered who the 300-101 pdf doll was for. I watched him turn to a woman and Testprepwell he called his aunt by name and 300-101 exam said, “Are you sure I don’t 70-486 Study Guide 300-101 exam have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know 70-486 Study Guide 300-101 cisco Learnguidepdf that you don’t 300-101 exam have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After 300-101 pdf a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. 300-101 pdf She just knew 300-101 exam that Santa would bring 300-101 exam 300-101 pdf it. Learnguidepdf “I told him 300-101 exam that maybe Santa was Testprepwell going to bring 300-101 pdf 300-101 cisco 300-101 vce it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama 300-101 vce to take to her. “I asked him where his siter Testprepwell was. He looked at 70-486 Study Guide me with the saddest eyes and said, “She was gone to Learnguidepdf be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have to go be with 300-101 pdf her.” My heart nearly stopped beating. 300-101 vce Then the Learnguidepdf boy looked at me again and 300-101 cisco said, “I told my Daddy to tell my Mama not Testprepwell to go yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d Testprepwell love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the Learnguidepdf store. He said, “I want my Mama to take this with her so Testprepwell 300-101 exam the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I 300-101 exam wish she dind not have to leave 300-101 cisco me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his 300-101 vce head and had grown so qiuet. While he was not 300-101 cisco looking 300-101 pdf I 300-101 exam reached into my purse 300-101 cisco and pilled out a handful of bills. I 300-101 vce Testprepwell asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” 300-101 vce He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my Testprepwell money 300-101 pdf in with his 300-101 vce and we began to count it 300-101 cisco . Of course it was plenty for the 300-101 cisco doll. He 300-101 exam softly 300-101 vce Learnguidepdf said, 300-101 vce 300-101 exam “Thank you Jesus for Testprepwell giving me enough money.” 300-101 vce Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can take it 70-486 Study Guide with her to give 300-101 cisco my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose 70-486 Study Guide for my Mama. She loves Testprepwell white rose 300-101 cisco so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in Learnguidepdf 300-101 pdf a ttally different spirit Testprepwell than when I Learnguidepdf had Learnguidepdf started. And Testprepwell I kept 70-486 Study Guide remembering a story I had seen in the newspaper several days 70-486 Study Guide earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little 300-101 pdf girl and 300-101 cisco the Mother was Learnguidepdf in serious condition. 300-101 pdf The family was deciding on whether to remove the life support. Now 300-101 exam surely this little boy 300-101 cisco did not belong 300-101 vce with 300-101 cisco that story.Two days later I read in 70-486 Study Guide 300-101 cisco the paper where the Testprepwell 300-101 pdf family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that Testprepwell day, I could 70-486 Study Guide not help myself and I went out and bought aome white roses and took Learnguidepdf them to the funeral home where 300-101 exam the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and Learnguidepdf the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy 70-486 Study Guide had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here