(රවී වික්‍රමාරච්චි)

ආරක්ෂක මණ්ඩලයට පසුගිය 2018 ඔක්තෝබර් 23න් පසු තමා නොකැඳවූ බව දැනට අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර අද(06) තේරීම් කාරක සභාවට පැවසීය.

පූජිත් ජයසුන්දර මේ බව පැවසුවේ පාස්කු ප්‍රහාරයට ගැන සොයා බැලීමට පත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ පැවසීය.

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Prepexamwell Prepexamwell Chirsmas 210-060 practice exam gifts. I looked at all 300-101 Dumps the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had 300-101 VCE so much to CISM certification do. Chirsmas was beginning to become such a drag. 70-347 ractice test I 300-101 Dumps kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best 300-101 VCE I could through 300-101 VCE all the people to the toy department. 210-060 practice exam Once 300-101 VCE again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all 1Z0-808 exam questions these toys, and 300-101 VCE wondered if 300-101 Dumps 70-347 ractice test the grandkids would even play whit4 210-060 practice exam them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner 300-101 VCE of my eye I 1Z0-808 exam questions saw a CISM certification little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her CISM certification hair 300-101 VCE and he held her so 210-060 practice exam 300-101 VCE gently. I could Prepexamwell not seem to help myself. I CISM certification just kept loking over at the little boy and wondered who the doll CISM certification was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, CISM certification “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a 300-101 VCE CISM certification bit impatiently, “You know that you 300-101 Dumps 1Z0-808 exam questions don’t have Prepexamwell enough money for it.” The aunt 210-060 practice exam told the little boy not to go anywhere that she had to 210-060 practice exam go and get some other things and would be back in a few minutes. And then Prepexamwell she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy Prepexamwell who the doll was for. He said, “It is the doll my 1Z0-808 exam questions sister CISM certification wanted so badly for Chirsmas. She 70-347 ractice test just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was Prepexamwell going to bring it . He said, “No, Santa can’t go 300-101 Dumps where my sister is…. I have to give the doll to 210-060 practice exam my Mama to take to her. “I asked him where his siter CISM certification was. He looked 70-347 ractice test at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Daddy to tell 300-101 VCE 70-347 ractice test my Mama not to 300-101 VCE go yet. 70-347 ractice test I told him to tell her to wait till I 70-347 ractice test got back from the store.” Then he 1Z0-808 exam questions asked me if i wanted Prepexamwell to see CISM certification his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the store. He 70-347 ractice test said, CISM certification “I want 210-060 practice exam my 70-347 ractice test Mama to take this with her 210-060 practice exam so the dosen’t ever forget me. I love my Prepexamwell Mama 1Z0-808 exam questions so very much and I wish she dind not have to leave me.But 300-101 VCE Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy 1Z0-808 exam questions had lowered his head and 300-101 VCE had grown so qiuet. While he was not looking 70-347 ractice test I reached into my purse and pilled out a handful 70-347 ractice test of 1Z0-808 exam questions bills. I asked CISM certification the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited CISM certification and said, “Yes,I just 210-060 practice exam know it has 1Z0-808 exam questions to be enough.” 300-101 Dumps So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank 70-347 ractice test you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can Prepexamwell 1Z0-808 exam questions take it with her to give my CISM certification sister. Prepexamwell And he heard my prayer. I wanted to ask him give 300-101 Dumps for enough 70-347 ractice test to buy my Mama a white 70-347 ractice test rose, but I didn’t ask him, but 1Z0-808 exam questions he gave me enough to buy the 300-101 Dumps doll and 1Z0-808 exam questions a rose for Prepexamwell my Mama. She 300-101 Dumps loves Prepexamwell white rose so much. “In a few minutes CISM certification the 1Z0-808 exam questions 210-060 practice exam aunt came back and I wheeled my cart away. 210-060 practice exam I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than 300-101 Dumps when I had started. And Prepexamwell 300-101 Dumps I kept remembering 300-101 VCE a story I had seen in the newspaper several days earlier about 1Z0-808 exam questions a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl 300-101 VCE and the Mother was in serious 300-101 Dumps condition. The family was 300-101 Dumps deciding on whether to remove 300-101 VCE the life support. CISM certification Now 210-060 practice exam surely this little boy did not belong with that 1Z0-808 exam questions 300-101 Dumps story.Two days 210-060 practice exam later I read in Prepexamwell the paper where 1Z0-808 exam questions the family had 300-101 Dumps disconnected the Prepexamwell life support and the young woman had 210-060 practice exam died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome 70-347 ractice test white roses and 300-101 Dumps took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the 210-060 practice exam store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother 70-347 ractice test was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

ආරක්ෂක මණ්ඩලයට තමාගේ සහභාගීත්වය අවශ්‍ය නැතැයි ජනාධිපතිවරයා පැවසූ බව එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ කපිල වෛද්‍යරත්න දැනුම් දුන්නේයැයි පොලිස්පතිවරයා කීවේය.පූජිත් ජයසුන්දර වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, “2018 ඔක්තෝබර් දක්වා මව කැදෙව්වා .එදා සිට මට ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සහභාගී වීමට අවශ්‍ය නොවන බව එවක ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න කිව්වා.එය ජනාධිපති තුමා කිව්ව කියලයි කිව්වෙ.මා වෙනුවට වෙනත් කෙනෙක් එවන්නද කියල ඇහුවම එහෙමත් අවශ්‍ය නෑ කිව්ව.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here